Welcome to our Student Elections

SU Elections November 2022 | Toghcháin CML Samhain 2022

By Elections for two positions: Gender and LGBT+ Rights Officer Postgraduate Research Officer

The polls have closed.

Gender and LGBT+ Rights Officer | Oifigeach um Chearta Inscne agus LADT+

The Gender and LGBT+ Officer represents students on Gender and LGBT+ issues and develops Union polices in these areas. They liaise with societies and organise events to highlight Gender and LGBT+ issues facing students.

Déanann an tOifigeach um Chearta Inscne agus LADT+ ionadaíochdo mhic léinn ar shaincheisteanna a bhaineann le hinscne agus LADT+, agus fobraíonn beartais na Chomhaltais sna réimsí sin. Téann an tOfigeach i gcomhairle le cumainn agus eagraíonn imeachtaí chun béim a leagan ar fhadhbanna inscne agus LADT+ a bhíonn le sárú ag mic léinn.

Back to Top

Postgraduate Research Officer | Oifigeach na nIarchéimithe I mbun Taighde

The Postgraduate Research Officer is responsible for developing Students’ Union policy on research postgraduate issues and lobbying for improved induction, training, services and facilities for research postgraduate students. They work closely with the Vice-President/Education Officer on research postgraduate related issues and encourage research postgraduate involvement in the Union and in University life.

Tá Oifigeach na nIarchéimithe i mbun Taighde freagrach as beartas Chomhaltas na Mac Léinn a fhorbairt maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus as stocaireacht a dhéanamh ar son ionduchtú, oiliúint, seirbhísí agus áiseanna níos fearr do mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde. Oibríonn an toifigeach i ndlúthchomhar leis an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais ar ábhair a théann i bhfeidhm ar mhic léinn ar chúrsa iarchéime taighde agus spreagann sí rannpháirtíocht na mac léinn sin sa Chomhaltas agus i saol na hOllscoile.

Back to Top
© 2016 NUIG Students' Union. All Rights Reserved.