Referendum on Independent SU Council Chairperson | Reifreann ar Chathaoirleach Neamhspleách ar Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn

Referendum on Independent SU Council Chairperson | Reifreann ar Chathaoirleach Neamhspleách ar Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn

Do you agree with constitutional amendment proposed by the SU Council on 31 March 2021 which, if passed will result in the Chairperson of SU Council being replaced with an external Independent Chairperson?

An bhfuil tú ag toiliú leis an leasú bhunreachta a mhol Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn an 30 Márta 2020 as a dtiocfaidh, má ritear é, Cathaoirleach neamhspleách seachtrach in ionad Chathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn?

Independnet SU Council Chairperson

Do you agree with referendum motion (Independent CU Council Chairperson) proposed by the SU Council on 31 March 2021?

Article 7. The Executive Committee

Delete

7.A

“viii. The Students’ Union Council Chairperson”

 

And renumber accordingly x

Delete:

7.A.viii     The Students’ Union Council Chairperson,

 1. S/He shall chair the meetings of the Students’ Union Council
 2. S/He shall represent all class representatives on the Executive Committee. 
 3. He/she shall work with the College Convenors to see that each class in the University has a class representative.

 

And renumber accordingly

 

Delete:

7.A.ix

“3. They shall work with the Chairperson of Students’ Union Council to see that each class in the University has a class representative.”

 

Article 5. Authority

Insert:

5.C. iv.

 1. The Chairperson of the Students’ Union Council shall be appointed by the Executive Committee.
 2. The Chairperson of the Students’ Union Council shall serve for a three-year term and shall be eligible to be appointed for a second three-year term.
 3. The Chairperson of the Students’ Union Council shall not be a member of the Union.
 4. The Chairperson of Students’ Union Council can be removed by two thirds of a quorate Students’ Union Council.
 5. In the absence of the Chairperson at a meeting of the Students’ Union Council, the Council shall elect from one of its number an acting Chairperson for the duration of that meeting.

And renumber accordingly

 

 

 

Cathaoirleach Neamhspleách ar Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn

An bhfuil tú ag toiliú leis an rún reifrinn (Cathaoirleach Neamhspleách ar Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn) a mhol Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn an 31 Márta 2021?

Airteagal 7. An Coiste Feidhmiúcháin

Scrios:

7.A

“viii. Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn”

 

Agus déan uimhir nua a chur ar na míreanna dá réir sin

 

Scrios:

7.A.viii     Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn,

 1. Déanfaidh sé nó sí cathaoirleacht ar chruinnithe Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn.
 2. Déanfaidh sé nó sí ionadaíocht ar an gCoiste Feidhmiúcháin do na hIonadaithe Ranga ar fad. 
 3. Oibreoidh sé nó sí in éineacht le Tionólaithe na gColáistí chun a chinntiú go mbeidh ionadaí ranga ag gach rang san Ollscoil.

 

Agus déan uimhir nua a chur ar na míreanna dá réir sin

 

Scrios:

7.A.ix

“3. Oibreoidh siad i gcomhar le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn chun a chinntiú go mbeidh ionadaí ranga ag gach rang san Ollscoil.”

 

Airteagal 5. Údarás

Cuir isteach:

5.C. iv.

 1. Déanfaidh an Coiste Feidhmiúcháin Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn a cheapadh.
 2. Fónfaidh Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn go ceann téarma trí bliana agus beidh sé nó sí in-athcheaptha ansin go ceann téarma trí bliana eile.
 3. Ní bheidh Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn ina b(h)all den Chomhaltas.
 4. Féadfaidh dhá thrian de Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn le córam Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn a bhaint.
 5. I gcás nach mbeidh an Cathaoirleach i láthair ag cruinniú de Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn, déanfaidh an Chomhairle duine dá líon a thoghadh ina c(h)athaoirleach gníomhach go deireadh an chruinnithe sin.

 

Agus déan uimhir nua a chur ar na míreanna dá réir sin